Enumerator DatabaseTypesEnum

namespace Kei\Webas

Enumerator opisujący typ bazy danych: MySQL lub PostreSQL

Wykorzystywany jest zarówno w tabeli InfoTable jak i danych przekazywanych do panelu Webas.


Dostępne stałe klasy

MySQL

DbMysql

PostgreSQL

DbPostgresql


Dostępne metody klasy bazowej Enum

getConstants
return Array

Bezparametrowa metoda zwracająca listę wszystkich enumeratorów obiektu z którego jest dziedziczona.

isValidName($name,$strict=false)
return bool

Sprawdza czy w liście wszystkich enumeratorów znajduje się ten o podanej nazwie w zmiennej $name.
Zmienna $strict określa stopień dokładności porównania. Jeśli true to porównywane są również typy.

isValidValue($value,$strict=true)
return bool

Sprawdza czy w liście wszystkich enumeratorów znajduje się ten o podanej wartości w zmiennej $value.
Zmienna $strict określa stopień dokładności porównania. Jeśli true to porównywane są również typy.


Przykłady wykorzystania

Nie zawijaj wierszy<?php

    $c1 = \Kei\Webas\DatabaseTypesEnum::MySQL;
    \Kei\Library\Out::p($c1);  // DbMysql

    $bc1 = \Kei\Webas\DatabaseTypesEnum::isValidValue('DbMysql');
    \Kei\Library\Out::v($bc1);  // true

  
Enumerator DatabaseTypesEnum · NiceAPI dla PHP 5.6