Enumerator DnsTtlEnum

namespace Kei\Webas

Enumerator opisujący czas propagacji na serwerach DNS

Wykorzystywany jest m.in w klasie \Kei\Webas\Dedicated\DnsRecord\Add


Dostępne stałe klasy

Time5Minutes

300

Time15Minutes

900

Time30Minutes

1800

Time1Hour

3600

Time3Hours

10800

Time6Hours

21600

Time1day

86400

Time3days

259200

Time1week

604800


Dostępne metody klasy bazowej Enum

getConstants
return Array

Bezparametrowa metoda zwracająca listę wszystkich enumeratorów obiektu z którego jest dziedziczona.

isValidName($name,$strict=false)
return bool

Sprawdza czy w liście wszystkich enumeratorów znajduje się ten o podanej nazwie w zmiennej $name.
Zmienna $strict określa stopień dokładności porównania. Jeśli true to porównywane są również typy.

isValidValue($value,$strict=true)
return bool

Sprawdza czy w liście wszystkich enumeratorów znajduje się ten o podanej wartości w zmiennej $value.
Zmienna $strict określa stopień dokładności porównania. Jeśli true to porównywane są również typy.


Przykłady wykorzystania

Nie zawijaj wierszy<?php

$c1 = \Kei\Webas\DnsTtlEnum::Time1Hour;
\Kei\Library\Out::p($c1);    // 3600

$bc1 = \Kei\Webas\DnsTtlEnum::isValidValue(500);
\Kei\Library\Out::v($bc1);    // false

Enumerator DnsTtlEnum · NiceAPI dla PHP 5.6