Enumerator PhpModeEnum

namespace Kei\Webas

Enumerator opisujący rodzaj interpretera PHP

Wykorzystywany jest m.in w klasie \Kei\Webas\Dedicated\Domain\Profile\PhpMode


Dostępne stałe klasy

SinglePhp

single

MultiPhp

multi


Dostępne metody klasy bazowej Enum

getConstants
return Array

Bezparametrowa metoda zwracająca listę wszystkich enumeratorów obiektu z którego jest dziedziczona.

isValidName($name,$strict=false)
return bool

Sprawdza czy w liście wszystkich enumeratorów znajduje się ten o podanej nazwie w zmiennej $name.
Zmienna $strict określa stopień dokładności porównania. Jeśli true to porównywane są również typy.

isValidValue($value,$strict=true)
return bool

Sprawdza czy w liście wszystkich enumeratorów znajduje się ten o podanej wartości w zmiennej $value.
Zmienna $strict określa stopień dokładności porównania. Jeśli true to porównywane są również typy.


Przykłady wykorzystania

Nie zawijaj wierszy<?php

$c1 = \Kei\Webas\PhpModeEnum::MultiPhp;
\Kei\Library\Out::p($c1);    // multi

$bc1 = \Kei\Webas\PhpModeEnum::isValidValue(10);
\Kei\Library\Out::v($bc1);    // false

Enumerator PhpModeEnum · NiceAPI dla PHP 5.6