Enumerator SmsOperatorSendToEnum

namespace Kei\Webas

Enumerator opisujący miejsce wysyłki wiadomości SMS


Dostępne stałe klasy

OperatorsGateway

Bramka operatora

OperatorsEmailAccount

Konto pocztowe u operatora


Dostępne metody klasy bazowej Enum

getConstants
return Array

Bezparametrowa metoda zwracająca listę wszystkich enumeratorów obiektu z którego jest dziedziczona.

isValidName($name,$strict=false)
return bool

Sprawdza czy w liście wszystkich enumeratorów znajduje się ten o podanej nazwie w zmiennej $name.
Zmienna $strict określa stopień dokładności porównania. Jeśli true to porównywane są również typy.

isValidValue($value,$strict=true)
return bool

Sprawdza czy w liście wszystkich enumeratorów znajduje się ten o podanej wartości w zmiennej $value.
Zmienna $strict określa stopień dokładności porównania. Jeśli true to porównywane są również typy.


Przykłady wykorzystania

Nie zawijaj wierszy<?php

$c1 = \Kei\Webas\SmsOperatorSendToEnum::OperatorsGateway;
\Kei\Library\Out::p($c1);    // 0

$bc1 = \Kei\Webas\SmsOperatorSendToEnum::isValidValue(3);
\Kei\Library\Out::v($bc1);    // false

Enumerator SmsOperatorSendToEnum · NiceAPI dla PHP 5.6