Enumerator ReplyToTypeEnum

namespace Kei\Webas\Dedicated\EmailMailinglist

Wykorzystywany jest w klasie \Kei\Webas\Dedicated\EmailMailinglist\ReplyToType


Dostępne stałe klasy

ReplyToList

Odpowiedź na listę. Wartość 0

ReplyToSender

Odpowiedź do nadawcy. Wartość 1

ReplyToGivenEmailAddress

Odpowiedź na wskazany adres email. Wartość 2


Dostępne metody klasy bazowej Enum

getConstants
return Array

Bezparametrowa metoda zwracająca listę wszystkich enumeratorów obiektu z którego jest dziedziczona.

isValidName($name,$strict=false)
return bool

Sprawdza czy w liście wszystkich enumeratorów znajduje się ten o podanej nazwie w zmiennej $name.
Zmienna $strict określa stopień dokładności porównania. Jeśli true to porównywane są również typy.

isValidValue($value,$strict=true)
return bool

Sprawdza czy w liście wszystkich enumeratorów znajduje się ten o podanej wartości w zmiennej $value.
Zmienna $strict określa stopień dokładności porównania. Jeśli true to porównywane są również typy.


Przykłady wykorzystania

Nie zawijaj wierszy<?php

$c1 = \Kei\Webas\Dedicated\EmailMailinglist\ReplyToTypeEnum::ReplyToSender;
\Kei\Library\Out::p($c1);    // 1

$bc1 = \Kei\Webas\Dedicated\EmailMailinglist\ReplyToTypeEnum::isValidValue(1);
\Kei\Library\Out::v($bc1);    // true

Enumerator ReplyToTypeEnum · NiceAPI dla PHP 5.6