Enumerator BlockTypeEnum

namespace Kei\Webas\Dedicated\FirewallBlockedIp

Określa typ blokady

Wykorzystywany jest w klasie \Kei\Webas\Dedicated\FirewallBlockedIp\Index


Dostępne stałe klasy

User

Blokady użytkownika. Wartość 'Index'

Automatic

Blokady nałożone automatycznie. Wartość 'Automatic'


Dostępne metody klasy bazowej Enum

getConstants
return Array

Bezparametrowa metoda zwracająca listę wszystkich enumeratorów obiektu z którego jest dziedziczona.

isValidName($name,$strict=false)
return bool

Sprawdza czy w liście wszystkich enumeratorów znajduje się ten o podanej nazwie w zmiennej $name.
Zmienna $strict określa stopień dokładności porównania. Jeśli true to porównywane są również typy.

isValidValue($value,$strict=true)
return bool

Sprawdza czy w liście wszystkich enumeratorów znajduje się ten o podanej wartości w zmiennej $value.
Zmienna $strict określa stopień dokładności porównania. Jeśli true to porównywane są również typy.


Przykłady wykorzystania

Nie zawijaj wierszy<?php

$c1 = \Kei\Webas\Dedicated\FirewallBlockedIp\BlockTypeEnum::Automatic;
\Kei\Library\Out::p($c1);    // 'Automatic'

$bc1 = \Kei\Webas\Dedicated\FirewallBlockedIp\BlockTypeEnum::isValidValue("Automatic");
\Kei\Library\Out::v($bc1);    // true

Enumerator BlockTypeEnum · NiceAPI dla PHP 5.6