Enumerator TrafficTypeEnum

namespace Kei\Webas\Dedicated\FirewallService

Określa typ ruchu

Wykorzystywany jest m.in. w klasie \Kei\Webas\Dedicated\FirewallService\Index


Dostępne stałe klasy

InboundTraffic

Ruch wejściowy. Wartość 'INPUT'

OutboundTraffic

Ruch wyjściowy. Wartość 'OUTPUT'


Dostępne metody klasy bazowej Enum

getConstants
return Array

Bezparametrowa metoda zwracająca listę wszystkich enumeratorów obiektu z którego jest dziedziczona.

isValidName($name,$strict=false)
return bool

Sprawdza czy w liście wszystkich enumeratorów znajduje się ten o podanej nazwie w zmiennej $name.
Zmienna $strict określa stopień dokładności porównania. Jeśli true to porównywane są również typy.

isValidValue($value,$strict=true)
return bool

Sprawdza czy w liście wszystkich enumeratorów znajduje się ten o podanej wartości w zmiennej $value.
Zmienna $strict określa stopień dokładności porównania. Jeśli true to porównywane są również typy.


Przykłady wykorzystania

Nie zawijaj wierszy<?php

$c1 = \Kei\Webas\Dedicated\FirewallService\TrafficTypeEnum::OutboundTraffic;
\Kei\Library\Out::p($c1);    // 'OUTPUT'

$bc1 = \Kei\Webas\Dedicated\FirewallService\TrafficTypeEnum::isValidValue("OUTPUT");
\Kei\Library\Out::v($bc1);    // true

Enumerator TrafficTypeEnum · NiceAPI dla PHP 5.6