Enumerator ResetTimeoutsEnum

namespace Kei\Webas\Dedicated\FtpPasswordReset

Czas, po którym przesłany do użytkownika link odzyskiwania hasła straci ważność

Wykorzystywany jest m.in. w klasie \Kei\Webas\Dedicated\FtpPasswordReset\ActionUseCase\Reset2UseCase


Dostępne stałe klasy

t5minutes

300

t15minutes

900

t30minutes

1800

t1hour

3600

t3hours

10800

t6hours

21600

t12hours

43200

t24hours

86400


Dostępne metody klasy bazowej Enum

getConstants
return Array

Bezparametrowa metoda zwracająca listę wszystkich enumeratorów obiektu z którego jest dziedziczona.

isValidName($name,$strict=false)
return bool

Sprawdza czy w liście wszystkich enumeratorów znajduje się ten o podanej nazwie w zmiennej $name.
Zmienna $strict określa stopień dokładności porównania. Jeśli true to porównywane są również typy.

isValidValue($value,$strict=true)
return bool

Sprawdza czy w liście wszystkich enumeratorów znajduje się ten o podanej wartości w zmiennej $value.
Zmienna $strict określa stopień dokładności porównania. Jeśli true to porównywane są również typy.


Przykłady wykorzystania

Nie zawijaj wierszy<?php

$c1 = \Kei\Webas\Dedicated\FtpPasswordReset\ResetTimeoutsEnum::t12hours;
\Kei\Library\Out::p($c1);    // '43200'

$bc1 = \Kei\Webas\Dedicated\FtpPasswordReset\ResetTimeoutsEnum::isValidValue(789);
\Kei\Library\Out::v($bc1);    // false

Enumerator ResetTimeoutsEnum · NiceAPI dla PHP 5.6