Enumerator AntispamTimePeriodsEnum

namespace Kei\Webas\Dedicated\Ftp\Profile

Pozwala określić limit wysyłek e-mail indywidualny dla konta FTP

Wykorzystywany jest m.in. w klasie \Kei\Webas\Dedicated\Ftp\Profile\AntispamSendmailLimitsIndividual


Dostępne stałe klasy

OncePerMinute

60

OncePer15Minutes

900

OncePerHour

3600

OncePerDay

86400


Dostępne metody klasy bazowej Enum

getConstants
return Array

Bezparametrowa metoda zwracająca listę wszystkich enumeratorów obiektu z którego jest dziedziczona.

isValidName($name,$strict=false)
return bool

Sprawdza czy w liście wszystkich enumeratorów znajduje się ten o podanej nazwie w zmiennej $name.
Zmienna $strict określa stopień dokładności porównania. Jeśli true to porównywane są również typy.

isValidValue($value,$strict=true)
return bool

Sprawdza czy w liście wszystkich enumeratorów znajduje się ten o podanej wartości w zmiennej $value.
Zmienna $strict określa stopień dokładności porównania. Jeśli true to porównywane są również typy.


Przykłady wykorzystania

Nie zawijaj wierszy<?php

$c1 = \Kei\Webas\Dedicated\Ftp\Profile\AntispamTimePeriodsEnum::OncePer15Minutes;
\Kei\Library\Out::p($c1);    // '900'

$bc1 = \Kei\Webas\Dedicated\Ftp\Profile\AntispamTimePeriodsEnum::isValidValue("900");
\Kei\Library\Out::v($bc1);    // true

Enumerator AntispamTimePeriodsEnum · NiceAPI dla PHP 5.6