Enumerator MailLimitsModeEnum

namespace Kei\Webas\Dedicated\Ftp\Profile

Pozwala określić czy limity kont pocztowych, aliasów, list pocztowych będą zliczane osobno na poziomie każdej domeny (np. w każdej z domen będzie można założyć 20 kont pocztowych) czy też łącznie dla wszystkich domen (np. we wszystkich domenach przypisanych do FTP będzie można założyć w sumie 20 kont pocztowych)

Wykorzystywany jest m.in. w klasie \Kei\Webas\Dedicated\Ftp\Profile\MailLimits


Dostępne stałe klasy

Simple

Łącznie dla wszystkich

Advanced

Osobno dla każdej


Dostępne metody klasy bazowej Enum

getConstants
return Array

Bezparametrowa metoda zwracająca listę wszystkich enumeratorów obiektu z którego jest dziedziczona.

isValidName($name,$strict=false)
return bool

Sprawdza czy w liście wszystkich enumeratorów znajduje się ten o podanej nazwie w zmiennej $name.
Zmienna $strict określa stopień dokładności porównania. Jeśli true to porównywane są również typy.

isValidValue($value,$strict=true)
return bool

Sprawdza czy w liście wszystkich enumeratorów znajduje się ten o podanej wartości w zmiennej $value.
Zmienna $strict określa stopień dokładności porównania. Jeśli true to porównywane są również typy.


Przykłady wykorzystania

Nie zawijaj wierszy<?php

$c1 = \Kei\Webas\Dedicated\Ftp\Profile\MailLimitsModeEnum::Advanced;
\Kei\Library\Out::p($c1);    // 'advanced'

$bc1 = \Kei\Webas\Dedicated\Ftp\Profile\MailLimitsModeEnum::isValidValue("advanced");
\Kei\Library\Out::v($bc1);    // true

Enumerator MailLimitsModeEnum · NiceAPI dla PHP 5.6