Enumerator AccountRangeEnum

namespace Kei\Webas\Dedicated

Określa rodzaj konta do masowej wysyłki wiadomości e-mail


Dostępne stałe klasy

AllAccounts

Wszystkie typy kont

OnlyPostmaster

Tylko konta 'postmaster'

NotPostmaster

Z wyjątkiem kont 'postmaster'


Dostępne metody klasy bazowej Enum

getConstants
return Array

Bezparametrowa metoda zwracająca listę wszystkich enumeratorów obiektu z którego jest dziedziczona.

isValidName($name,$strict=false)
return bool

Sprawdza czy w liście wszystkich enumeratorów znajduje się ten o podanej nazwie w zmiennej $name.
Zmienna $strict określa stopień dokładności porównania. Jeśli true to porównywane są również typy.

isValidValue($value,$strict=true)
return bool

Sprawdza czy w liście wszystkich enumeratorów znajduje się ten o podanej wartości w zmiennej $value.
Zmienna $strict określa stopień dokładności porównania. Jeśli true to porównywane są również typy.


Przykłady wykorzystania

Nie zawijaj wierszy<?php

$c1 = \Kei\Webas\Dedicated\AccountRangeEnum::OnlyPostmaster;
\Kei\Library\Out::p($c1);    // 'postmaster'

$bc1 = \Kei\Webas\Dedicated\AccountRangeEnum::isValidValue("postmaster");
\Kei\Library\Out::v($bc1);    // true

Enumerator AccountRangeEnum · NiceAPI dla PHP 5.6