Enumerator ActionModeEnum

namespace Kei\Webas\Dedicated\SecuritySsl

Enumerator opisujący typ generowanego dokumentu przy tworzeniu certyfikatu CSR.


Dostępne stałe klasy

CsrRequest

Żądanie certyfikatu (CSR)

SelfSignedCertificate

Certyfikat samopodpisany (tzw. Self-Signed)


Dostępne metody klasy bazowej Enum

getConstants
return Array

Bezparametrowa metoda zwracająca listę wszystkich enumeratorów obiektu z którego jest dziedziczona.

isValidName($name,$strict=false)
return bool

Sprawdza czy w liście wszystkich enumeratorów znajduje się ten o podanej nazwie w zmiennej $name.
Zmienna $strict określa stopień dokładności porównania. Jeśli true to porównywane są również typy.

isValidValue($value,$strict=true)
return bool

Sprawdza czy w liście wszystkich enumeratorów znajduje się ten o podanej wartości w zmiennej $value.
Zmienna $strict określa stopień dokładności porównania. Jeśli true to porównywane są również typy.


Przykłady wykorzystania

Nie zawijaj wierszy<?php

$c1 = \Kei\Webas\Dedicated\SecuritySsl\ActionModeEnum::SelfSignedCertificate;
\Kei\Library\Out::p($c1);    // ss


Enumerator ActionModeEnum · NiceAPI dla PHP 5.6