Enumerator SslKeyLengthEnum

namespace Kei\Webas\Dedicated\SecuritySsl

Enumerator opisujący długość klucza.


Dostępne stałe klasy

L2048

2048

L4096

4096


Dostępne metody klasy bazowej Enum

getConstants
return Array

Bezparametrowa metoda zwracająca listę wszystkich enumeratorów obiektu z którego jest dziedziczona.

isValidName($name,$strict=false)
return bool

Sprawdza czy w liście wszystkich enumeratorów znajduje się ten o podanej nazwie w zmiennej $name.
Zmienna $strict określa stopień dokładności porównania. Jeśli true to porównywane są również typy.

isValidValue($value,$strict=true)
return bool

Sprawdza czy w liście wszystkich enumeratorów znajduje się ten o podanej wartości w zmiennej $value.
Zmienna $strict określa stopień dokładności porównania. Jeśli true to porównywane są również typy.


Przykłady wykorzystania

Nie zawijaj wierszy<?php

$c1 = \Kei\Webas\Dedicated\SecuritySsl\SslKeyLengthEnum::L4096;
\Kei\Library\Out::p($c1);    // 4096


Enumerator SslKeyLengthEnum · NiceAPI dla PHP 5.6