Enumerator WildcardEnum

namespace Kei\Webas\Dedicated\SecuritySsl

Enumerator opisujący ilość domen certyfikatu CSR.


Dostępne stałe klasy

OneDomain

jedna domena

OneDomainWithSubdomains

jedna domena oraz jej subdomeny, tzw. wildcard (*.domena)

Multidomain

wiele domen, tzw. multidomain

MultidomainWithSubdomains

wiele domen z subdomenami, tzw multi-wildcard


Dostępne metody klasy bazowej Enum

getConstants
return Array

Bezparametrowa metoda zwracająca listę wszystkich enumeratorów obiektu z którego jest dziedziczona.

isValidName($name,$strict=false)
return bool

Sprawdza czy w liście wszystkich enumeratorów znajduje się ten o podanej nazwie w zmiennej $name.
Zmienna $strict określa stopień dokładności porównania. Jeśli true to porównywane są również typy.

isValidValue($value,$strict=true)
return bool

Sprawdza czy w liście wszystkich enumeratorów znajduje się ten o podanej wartości w zmiennej $value.
Zmienna $strict określa stopień dokładności porównania. Jeśli true to porównywane są również typy.


Przykłady wykorzystania

Nie zawijaj wierszy<?php

$c1 = \Kei\Webas\Dedicated\SecuritySsl\WildcardEnum::OneDomainWithSubdomains;
\Kei\Library\Out::p($c1);    // 1


Enumerator WildcardEnum · NiceAPI dla PHP 5.6