Klasa InfoTable

Służy do przetwarzania danych tabelarycznych każdego rodzaju z panelu Webas i przetwarzania ich do postaci użytecznej dla programisty w postaci łatwodostępnego obiektu.


Charakterystyka

Dostępne są 2 właściwości publiczne obiektu

columns Prosta, jednowymiarowa tablica numeryczna zawierająca nazwy kolejnych kolumn.
rows Dwuwymiarowa tablica obiektów (typów danych) prezentująca zawartość układu kolumnowo-wierszowego tabeli.

Przykład zwracanych danych

W poniższym przykładzie pominięto autoryzację do serwera. Obiekt Client znajduje się w zmiennej $webas. Więcej o autoryzacji przeczytasz w dziale jak rozpocząć ?

Nie zawijaj wierszy<?php
// Autoryzacja klienta...

// Pobieram tabelę ze wszystkimi kontami FTP dla usługi serwera.
$info_table = $webas->Ftp()->Index()->paginate();

// ... i wyświetlam na ekranie za pomocą metody pomocniczej (print_r(), die())
\Kei\Library\Out::pd($info_table);

Powyższy kod wyświetli na ekranie coś podobnego do poniższego zestawienia.
Zwróć uwagę na komentarze

Nie zawijaj wierszy
\Kei\Webas\InfoTable Object
(
  [columns] => Array
  (
    [0] => Konto FTP // NAZWA KOLUMNY 1
    [1] => Opis   // NAZWA KOLUMNY 2
    [2] => PHP    // NAZWA KOLUMNY 3
    [3] => Wygasa  // NAZWA KOLUMNY ...
    [4] => Blokada konta
    [5] => Blokada WWW
    [6] => Blokada poczty
    [7] => Domeny
    [8] => Zajętość
    [9] => Limit
  )

  [rows] => Array
  (
    [0] => Array  // WIERSZ NUMER 1 TABELI DANYCH. INDEKSY OD 0 DO n-1
    (
      [0] => \Kei\Webas\DataType\String Object
      (
        [value:protected] => admin   // WARTOŚĆ KOLUMNY 1 WIERSZA 1
      )

      [1] => \Kei\Webas\DataType\String Object
      (
        [value:protected] => admin   // WARTOŚĆ KOLUMNY 2 WIERSZA 1
      )

      [2] => \Kei\Webas\DataType\String Object
      (
        [value:protected] => 5.4    // WARTOŚĆ KOLUMNY 3 WIERSZA 1
      )

      [3] => \Kei\Webas\DataType\NullableDate Object
      (
        [value:protected] => 1153346400 // WARTOŚĆ KOLUMNY ... WIERSZA 1
      )

      [4] => \Kei\Webas\DataType\NullableBoolean Object
      (
        [value:protected] =>
      )

      [5] => \Kei\Webas\DataType\NullableBoolean Object
      (
        [value:protected] =>
      )

      [6] => \Kei\Webas\DataType\NullableBoolean Object
      (
        [value:protected] =>
      )

      [7] => \Kei\Webas\DataType\Int Object
      (
        [value:protected] => 1
      )

      [8] => \Kei\Webas\DataType\Size Object
      (
        [value:protected] => 71
        [unit:\Kei\Webas\DataType\Size:private] => MB
      )

      [9] => \Kei\Webas\DataType\NullableSize Object
      (
        [value:protected] =>
        [unit:\Kei\Webas\DataType\NullableSize:private] =>
      )
    )
    [1] => Array  // WIERSZ NUMER 2 TABELI DANYCH.
    (
    ...
    )
  )
)

Zwróć uwagę, że każda wartość kolumny w danym wierszu przedstawia konkretny typ danych. Zapoznaj się ze wszystkimi typami danych aby precyzyjniej korzystać z biblioteki.


Przykład użycia

Nie zawijaj wierszy<?php
// Autoryzacja...

$info_table = $webas->Ftp()->Index()->paginate();

// Chcemy wyświetlić daną z kolumny Zajętość(8) w pierwszym wierszu(0)
\Kei\Library\Out::pd($info_table->rows[0][8]->getValue());

// Powyższy przykład pokaże na ekranie:
71

// Cały zapis można również skrócić do jednej linii. Musisz mieć pewność że odnosisz się do danych, które istnieją np. czy wybrany wiersz istnieje itp
\Kei\Library\Out::pd($webas->Ftp()->Index()->paginate()->rows[0][8]->getValue());
Klasa InfoTable · NiceAPI dla PHP 5.6